ПЕЧАТНИЦА ПЛОВДИВ ПРЕС / Онлайн печатни изделия и рекламни продукти

за контакти :   0896 46 39 32

Каталог
Галерия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА "Печатница Пловдив Прес" ЕООД ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ Е-МАГАЗИН Plovdivpress.bg

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през Е-магазин http://www.plovdivpress.bg/, собственост на "Печатница Пловдив Прес" ЕООД (наричан по-долу "Е-магазина"). Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Печатница Пловдив Прес" ЕООД и Клиента. "Печатница Пловдив Прес" ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува и поръчва предлаганите през Е-магазина Стоки и Услуги чрез изпращане на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Пазаруването през сайта се счита за изразено съгласие с Общите условия на Е-магазина.

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА, С ВКЛЮЧЕНО ДДС.

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"Печатница Пловдив Прес" ЕООД,  е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 204362365,
Стоки и/или Услуги” са всички артикули в Е-магазина, представени с основните си характеристики – комбинации от възможни размери, възможни медии, налични цветове,  както и други допълнителни характеристики описани като опции към всеки продукт, и  продажна цена. Всички стоки и услуги се изработват след постъпване на индивидуална поръчка в Е-магазина.
"Клиент" е физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-магазина  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

  1. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ Е-МАГАЗИНА НА "Печатница Пловдив Прес" ЕООД

 

Поръчки/заявки на покупка

Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 

 

Съгласие с Общите условия

чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през Е-магазина" и натискане на виртуалния бутон "Купи", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
Всяка подадена заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия се осъществява в изпълнение на сключен договор за покупко-продажба от растояние между страните по смисъла на чл. 48, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Процесът на поръчка започва след като Клиентът е избрал желаните опции към своят  артикул чрез натискане на бутона „Купи”. За да поръча избраните продукти от Е-Магазина Клиентът избира „Вашата Количка”. Във „Вашата Количка” са описани всички избрани до момента артикули с техните основни характеристики - размер, количество и цена. В количката Клиентът следва да завърши стъпките по подаване на поръчка към Е-Магазина.  

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от Е-магазина чрез изпращане на съобщение за потвърждение на успешна заявка до имейл адрес на Клиента.
Ако се окаже, че поради определени причини Е-магазинът не може да изпълни заявката за поръчка на Клиента, Е-магазинът се задължава да уведоми за това Клиента писмено по имейл в рамките на 5 дни от получаването на заявката. Е-магазинът се задължава да върне всички суми платени до този момент от Клиента в рамките на 10 работни дни, считано от датата на изпращане уведомлението за отказ на заявката.

Цени и начини на плащане

Всички цени на Стоките в Е-магазина са в Български ЛЕВА, с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - (Наложен Платеж) в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;

б) чрез банков превод на каса;

в) чрез интернет банкиране;

Доставка

Заявената за покупка Стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 10 (десет) работни дни.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка.

Връщане на стоки

Тъй като всички Стоки в Е-магазина се изработват съгласно изискванията на Клиента и по негова индивидуална поръчка като са съобразени с неговите изисквания за размер, количество и индивидуален дизайн, Клиентът по смисъла на чл. 55, ал.2 (3) няма да може без основание и конкретна причина да се откаже от сключения договор за покупка на Стоката през Е-магазина.
Клиентът обаче има право да върне и да поиска поръчаната от него Стока да бъде заменена със съответстваща такава за сметка на Е-магазина при всички случаи когато:

  •  доставената Стока видимо не съответства на поръчаната от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
  • както и в случаите когато при транспортирането Стоката е била повредена и е негодна за използване.
  • Освен това Клиентът има право да иска замяна на Стоката в случаите когато след получаване на стоката Клиентът установи наличието на съществени недостатъци, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на Стоката в момента на получаването и.

В изброените по-горе случаи, Клиентът може да поиска доставената му Стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Е-магазина. Клиентът е длъжен да да осигури запазването на стоката и да я върне на Е-магазина във вида, в който я е получил.
За всички случаи когато доставената стока (а) видимо не отговаря на поръчаната от Клиента; (б) е повредена при транспортирането и/или (в) има съществени недостатъци и е негодна за използване Е-магазинът е длъжен да достави на Клиента за своя сметка първоначално заявената от Стока за покупка през Е-магазина не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която върнатата от Клиента Стока за някое от горните несъответствия и недостатъци е получена в Е-магазина и Е-магазинът е съгласен с направените от Клиента възражения.

Клиентът е длъжен да обезщети "Печатница Пловдив Прес" ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите Общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети "Печатница Пловдив Прес" ЕООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Настоящите Общи условия са в сила от 23 март 2020 г. "Печатница Пловдив Прес" ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си http://www.plovdivpress.bg/, заедно със съобщение за промените. Бъдещи промени в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и "Печатница Пловдив Прес" ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.


За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. При противоречие с настоящите Общи условия с императивни разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани по волята на страните и/или които са приложими независимо от тук направения избор на право приоритет ще имат тези разпоредби.

 

Read more

Адрес:
Централен офис : 4230 Асеновград, 

ул. Цар Иван Асен II 40

Email:
plovdivpress@abv.bg

Телефони:
+ 359 895 42 44 06
+ 359 896 46 39 32

© 2018 - 2021 Всички права запазени